ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

 

ประจำปี 2563

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ร้อยละ

 

ประจำปี 2560

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) ร้อยละ