บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
งานการเงินและบัญชี

unknown

นางอนุสรา มีบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานธุรการและงานสารบรรณ

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

นางสาวปิยวรรณ คำหอม

นางสาวปิยวรรณ คำหอม
นิติกร
งานนิติการ

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
นักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

นายวิเชษฐ เครือวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุ

 

 

unknown

นางสาวศิริทร ศิริคุณ
นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

นายธวัชชัย แดงซิว

นายธวัชชัย แดงซิว
บรรณารักษ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นายวีระ วนาเจริญเขต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาวศิริพร บัวคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 

 

นายวรกิตติ์ หงษ์สา
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

 

 

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
งานอาคารและสถานที่

นายแชน ต๊ะปุก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ไฟฟ้าและเครื่องเสียง)
งานอาคารและสถานที่

นายพงศกร ฝ่ายอุประ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่างปะปา)
งานอาคารและสถานที่

นายปฏิภาณ มาริษะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อาคารและสถานที่)
งานอาคารและสถานที่

นางอารีย์ เข็มศาสตร
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางกรองทอง ทรัพย์ประเสริฐ
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางกรรณิกา กุยสอน
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางดวงกมล ปิมลื้อ
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางสาวสุพรรษา กรสนธิ์
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางเทียมใจ เปี๊ยสุ
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางจันทรา เมคี
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นางสาวแสงเดือน คำอุ้ย
แม่บ้าน
งานอาคารและสถานที่

นายอนุวัฒน์ ศักดิ์ศรี
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายธีระพงษ์ นามมณีวงค์
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายอำพร ทรัพย์ประเสริฐ
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายวันชัย มิ่งพิบูล
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

 

 

นายวิธวัช กรสนธิ์
พนักงานขับรถ
งานยานพาหนะ

นายจำเนียร ใจยาเก๋
พนักงานขับรถ
งานยานพาหนะ

นายสมชาย ทับคง
พนักงานขับรถ
งานยานพาหนะ


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน