Notice: Undefined index: a777d in /var/www/site/maesot.kpru.ac.th/index.php on line 3
บุคลากรสายสนับสนุน - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงินและบัญชี

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย

นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

นางสาวปิยวรรณ คำหอม

นางสาวปิยวรรณ คำหอม
นิติกร
งานนิติการ

นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์

นายพิพัฒน์ ยอดวีระพงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายณัฐพงษ์ เครือสาร
นักประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์

นางสาวภัทรวลัญช์ บางทิพย์
หัวหน้างานพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวอลิษรา ศรีสุคนทารัตน์

นางสาวอลิษรา  ศรีสุคนทารัตน์
นักวิชาการพัสดุ
งานพัสดุ

 

 

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
นักวิชาการศึกษา
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

นายธวัชชัย แดงซิว

นายธวัชชัย แดงซิว
บรรณารักษ์
งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

 

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

นายวีระ วนาเจริญเขต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

นางสาวศิริพร บัวคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 

 

นายวรกิตติ์ หงษ์สา
เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

 

 

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นักวิชาการเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายภูริวัจน์ ยอดคำ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายกำภู สุจริตจันทร์

นายกำภู สุจริตจันทร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์

นางสาวภชิสา  ปัทมภูวนนท์
นักวิชาการศึกษา
ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา

 

 

ว่าที่ร้อยตรีสุวัต  ชมอุต
หัวหน้างานอาคารและสถานที่
งานอาคารและสถานที่

นายแชน ต๊ะปุก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ไฟฟ้าและเครื่องเสียง)
งานอาคารและสถานที่

นายพงศกร ฝ่ายอุประ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ช่างปะปา)
งานอาคารและสถานที่

นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์

นายกิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อาคารและสถานที่)
งานอาคารและสถานที่

นายนพดล แสนโท
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายคมกฤษณ์ กลืนกลางดอน
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายพิเชษฐ์ ใจน้อย
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์แก้ว
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายณรงค์วิทย์ จันทร์แจ่ม
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

นายธีระพงษ์ นามมณีวงษ์
นักการภารโรง
งานอาคารและสถานที่

 

 

นายนฤพงศ์ หอมกลิ่น
พนักงานขับรถ
งานยานพาหนะ

นายสิทธิชัย ธนวัชร์
พนักงานขับรถ
งานยานพาหนะ


บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561 แล้ววันนี้!!