วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
 • ชื่อย่อ : บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเอก

 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

4. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น
 • 1. บุคลากรในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฯลฯ
 • 2. บุคลากรในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักการตลาด นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์การลงทุน พนักงานธนาคาร พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักออกแบบกราฟิก ฯลฯ
 • 3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ที่ปรึกษาองค์กร ฯลฯ

6. แนวทางการประกอบอาชีพเฉพาะวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศดังนี้

 • 1. ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
 • 2. ผู้วางแผนงานการพัฒนาตลาดในองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • 3. ผู้ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 • 4. ผู้รับผิดชอบทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • 5. ผู้ประสานงานทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ
 • 6. ผู้ดูแลธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ
 • 7. ผู้ดำเนินการจัดการแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • 8. อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษาวิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
 • นักศึกษาสามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการการบัญชี และการตลาด ตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ มีความรับผิดชอบต่อตนและสังคม สามารถทำงานเป็นทีม และมีทักษะการนำเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียนได้
ทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2
 • นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการนำเสนอได้ทั้งการพูด การอ่านและการเขียน มีความมั่นใจในตนเองในการนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการธุรกิจและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ
ทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
 • นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการแก้ไขปัญหาด้านจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ทักษะและคุณลักษณะของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4
 • เข้าใจกระบวนการและหลักการสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจน นำเสนอผลงาน งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่า สามารถวางแผนงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและดำเนินการวิจัยด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ในโครงงานหรืองานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมรอบมหาวิทยาลัยได้ เข้าใจบริบทของการเป็นนักบริหารจัดการและสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

 • 1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์สุจริต
 • 2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางด้านบริหารธุรกิจ

9. วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

 • 1. มีความสามารถในการใช้ทักษะและความรู้พื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติเพื่ออธิบายเหตุและผล ของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • 2. มีความสามารถในการวางแผน จัดการประเด็นปัญหาทางธุรกิจขององค์การ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งคำนึงถึงความหลากหลาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมขององค์การ และจริยธรรมทางธุรกิจ
 • 3. มีความสามารถในการใช้ความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ (Business Functional Knowledge) ที่เชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์ การออกแบบแนวทาง การวางแผน และการสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อทําการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการได้
 • 4. มีความสามารถในการอภิปรายปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางหน้าที่หลักของการบริหารธุรกิจ ที่เชื่อมโยงไปสู่แนวคิดเรื่องโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลกได้
 • 5. มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 • 6. มีความสามารถในการประเมินโอกาสและความท้าทายของสถานการณ์จริงทางธุรกิจ และจัดทําแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้กรอบแนวคิดด้านการวิจัยทางธุรกิจในบริบทของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • 7. มีความสามารถในการออกแบบแนวคิดและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณีศึกษาทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 • 1. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

 • 2. กิจกรรม Work and Travel

 • 3. กิจกรรมสร้างธุรกิจระหว่างเรียน


11. ข้อมูลติดต่อ


12. วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


...
...