วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ชื่อย่อ : บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเอก

 • การเป็นผู้ประกอบการ

4. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. ผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจบริการ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรม
 • 2. นักพัฒนาธุรกิจ
 • 3. นักวิชาการด้านธุรกิจ
 • 4. นักวิชาการด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 • 5. ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ

6. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

 • 1. ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 083-5784605
 • 2. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา 081-1118176
 • 2. อ.สันติ คู่กระสังข์ 085-0088845

7. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

 • - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีการพัฒนาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • - จำนวนหน่วยกิจ 127 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • - นักศึกษาที่จบ ปวส.สามารถนำมาเทียบโอนรายวิชาได้
 • - เปิดเรียน ภาคปกติ และภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์)
 • - มีทุนการศึกษาสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี ยากจนและขาดแคลนจาก หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ และสามารถกู้ยืม กยศ. ได้

วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบให้คุณมากกว่าปริญญา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต8. ช่องทางการติดต่อ