วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration in Business Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ชื่อย่อ : บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเอก

 • การเป็นผู้ประกอบการ

4. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้า
 • 2. ผู้ประการธุรกิจส่วนตัว
 • 3. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
 • 4. ผู้บริหาร(สืบทอดธุรกิจครอบครัว)
 • 5. ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ
 • 6. ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

6. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

 • 1. ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา 083-5784605
 • 2. ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา 081-1118176

7. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

 • น้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจอยากให้ลูกๆหลาน เป็นผู้ประกอบการ หรือน้องๆ มีความฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง หรือมีกิจการครอบครัวอยู่แล้วต้องการสานต่อ มาร่วมกันสานฝันให้เป็นจริงนะ เปิดโลกกว้างให้กับทุกคน ต่อยอดความรู้ที่มี พัฒนาธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ

8. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร