สาขารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อย่อ : รป.บ.
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Administration
 • ชื่อย่อ : B.P.A

3. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

4. แนวทางการประกอบอาชีพ :

 • 1. เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
 • 2. เป็นพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในองค์การรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์การมหาชน
 • 3. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ปลัดอำเภอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารงานทั่วไป และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)กำหนด
 • 4. เป็นข้าราชการ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การอิสระ

5. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

 • 1. ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ โทรศัพท์ 085-2730979
 • 2. อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข โทรศัพท์ 089-6924104
 • 3. ผศ. คมสันต์ นาควังไทร โทรศัพท์ 092-3639799
 • 4. ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว โทรศัพท์ 089-7555466
 • 4. ผศ.ดร. วนัสนันท์ ศิริรัตนะ โทรศัพท์ 081-8492852
 • Page Facebook : โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.กพ.แม่สอด

5. ข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร

 • • ภาคปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
 • • ภาคกศ.บป. ( วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
 • • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีการพัฒนาจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559