สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

(กลุ่มวิชา โลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
 • ชื่อย่อ : B.B.A. (Logistics Management)

3. กลุ่มวิชา

 • โลจิสติกส์และซัพพลายเชน

4. จำนวนหน่วยกิต

 • 121 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. ผู้บริหารพนักงานหรือคลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า
 • 2. ผู้บริหารหรือพนักงานควบคุมสินค้าคงคลัง
 • 3. ผู้บริหารหรือพนักงานขนส่งและกระจายสินค้าทางบก/ทางอากาศ/ทางทะเล
 • 4. ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายจัดซื้อจัดหา
 • 5. ผู้บริหารหรือพนักงานตรวจสอบสินค้า (QC & Checkers)
 • 6. ผู้ประกอบการ/พนักงานด้านโลจิสติกส์ นำเข้าส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
 • 7. ผู้บริหารหรือพนักงานซัพพลายเชน/โลจิสติกส์
 • 8. ผู้บริหารหรือพนักงานฝ่ายการผลิตและปฏิบัติการ
 • 9. ผู้ควบคุมคลังสินค้าอัตโนมัติ
 • 10.ผู้ควบคุมเทคโนโลยีการขนส่ง
 • 11.ผู้ประกอบธุรกิจ
 • 12.รับราชการ

6. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

7. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

       เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด ได้มากกว่าใบปริญญา นักศึกษาทุกคนจะได้เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ระดับ 1 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • - สาขาผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
 • - สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
 • - สาขานักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน
 • - สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน
       เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แม่สอด จะไม่เหงาอยู่แค่ในมหาวิทยาลัย เพราะเรามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่จะร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถึง 8 หน่วยงาน ได้แก่
 • 1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • 2.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
 • 3.สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 • 4.บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • 5.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
 • 6.หอการค้าจังหวัดตาก
 • 7.บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จำกัด
 • 8.ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด
 • *** รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ