วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Administration)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • ชื่อย่อ : บธ.บ.(สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
 • ชื่อย่อ : B.B.A. (Business Administration)

3. วิชาเอก

 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

4. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
 • 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์
 • 3. นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ (Youtuber, Creator)
 • 4. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (Business Intelligence)
 • 5. นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • 6. นักตัดต่อวีดีโอ (Editor)
 • 7. นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designer)
 • 8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

6. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

 • 1. ผศ.วันชัย เพ็งวัน โทรศัพท์ 061-3022179
 • 2. ดร.ศุภมาส ผกากาศ โทรศัพท์ 081-0252247
 • 3. ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว โทรศัพท์ 098-6344880
 • 4. อาจารย์ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โทรศัพท์ 0942594146
 • 5. ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทรศัพท์ 081-4425487

7. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

 • - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีการพัฒนาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • - เรียนตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 4 ปี
 • - กู้ กยศ. ได้ (รายได้ไม่เกิน 360000 บาท)

8. สื่อเพิ่มเติมจากหลักสูตร