ข้อมูล กยศ.และทุนการศึกษาต่างๆ

ข้อมูล กยศ.และทุนการศึกษาต่างๆ

สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

A.ข้อมูลเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

B.ข้อมูลทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าไม่ต่อเนื่อง

C.ข้อมูลทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าต่อเนื่อง
A.ข้อมูลเกี่ยวกับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


1. ข้อมูลกองทุน กยศ.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และแม่สอด

         สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุน กยศ.ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ได้ที่เบอร์โทร ข้อ1.1 สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลกองทุน กยศ.ได้ที่ Page Facebook และสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด ทุกคนจะเข้าร่วมกลุ่ม กยศ.มรภ.กพ.แม่สอด เพื่อติดต่อสอบถามเบื้องต้นรวมถึงติดตามข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม

2. คุณสมบัติผู้กู้ยืม

 • 2.1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • 2.2.เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาท/ปี
 • 2.3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
 •          - ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50
 •          - ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50
 • 2.4.เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • 2.5.ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน
 • 2.6.ไม่เป็นผู้ที่ทำงานในระหว่างเรียน
 • 2.7.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • 2.8.ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • 2.9.ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ/จิตอาสา
 •          - ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ต้องมีจิตอาสาครบ 36 ชั่วโมง
 •          - ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยกู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1) ไม่ต้องทำจิตอาสา

3.ประเภทผู้กู้ยืม

         3.1.ผู้กู้ยืมรายเก่า หมายถึง นักเรียนนักศึกษาเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมจากสถานศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาปัจจุบันก่อตาม
         3.2.ผู้กู้ยืมรายใหม่ หมายถึง นักเรียนนักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน เมื่อต้องการกู้ยืมในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี จะต้องยื่นเรื่องขอกู้ยืมที่เป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประจำสถานศึกษาและเข้าไปยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ e-studentoan

4. ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • 4.1.บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • 4.2.กรณีบิดามารดาเสียชีวิตให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูลงนาม
 • 4.3.บุคคลที่ประกอบอาชีพน่าเชื่อถือ
 • 4.4.กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอม ให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

5. เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

 • 5.1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
 • 5.2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง
 • 5.3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)
 • 5.4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี)
 • 5.5.เอกสารประกอบการรับรองรายได้
 •          1) มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน)
 •          2) ไม่มีรายได้ประจำ (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102)
 •          3) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้)
 • 5.6.แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • 5.7.ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
 • 5.8.บันทึกกิจกรรมจิตอาสา (ถ้ามี)
 • 5.9.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
 • 5.10.อื่นๆ (ถ้ามี)

6. เงินให้กู้ยืม

 • 6.1.ค่าเทอม จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา
 • 6.2.ค่าครองชีพ กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับผู้กู้ยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว

7. ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

ภาคเรียนที่ 1
 • 1) ผู้กู้ยืมลงทะเบียนรับรหัสผ่านผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านในระบบ e-studentloan www. e-studentloan.or.th
 • 2) ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม
 • 3) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ
 • 4) สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ทั้งปี
 • 5) สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่
 • 6) ผู้กู้ยืมทำสัญญากู้ยืมเงิน
 • 7) สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญา
 • 8) ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับสถานศึกษา
 • 9) สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียน พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม
 • 10)สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมลแบบลงทะเบียน
 • 11)สถานศึกษารวบรวมเอกสารส่งธนาคาร
ภาคเรียนที่ 2
 • 1) ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืม
 • 2) ผู้กู้ยืมบันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับสถานศึกษา
 • 3) สถานศึกษายืนยันข้อมูลค่าเล่าเรียน พร้อมพิมพ์แบบลงทะเบียนให้ผู้กู้ลงนาม
 • 4) สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันข้อมลแบบลงทะเบียน
 • 5) สถานศึกษารวบรวมเอกสารส่งธนาคาร
หมายเหตุ ในการยื่นกู้ กยศ. ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าจะต้องยื่นกู้ตั้งแต่เทอมที่ 1 ของปีการศึกษานั้น ถ้านักศึกษาไม่ได้กู้ตั้งแต่เทอม 1 เทอม 2 จะไม่สามารถยื่นขอกู้ได้

B.ข้อมูลทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าไม่ต่อเนื่องC.ข้อมูลทุนการศึกษาชนิดให้เปล่าต่อเนื่อง