แนะนำข้อมูลหลักสูตรและงานบริการนักศึกษา

แนะนำข้อมูลหลักสูตร ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด / ข้อมูลตารางการออกแนะแนวโรงเรียนต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

ประจำปีการศึกษา 2566

รอบที่ 1 (ปิดรับสมัครแล้ว)

เปิดรับ 1 - 27 พฤศจิกายน 2565


สมัคร และชำระค่าสมัคร 1 – 27 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์ 30 พ.ย. 65 (18.00 น.)
สอบสัมภาษณ์ 3 ธ.ค. 65 (9.00 – 12.00 น.)
ประกาศราชื่อผ่านกำรคัดเลือก 16 ธ.ค. 65 (18.00 น.)
ชำระค่าเทอม งวดที่ 1 : 21 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค. 66
ช่าระค่าเทอม งวดที่ 2 : 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 66
รอบที่ 3(ยังไม่เปิดรับ)

เปิดรับ 13 มีนาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566


สมัคร และชำระค่าสมัคร 13 มี.ค. – 26 พ.ค. 66
สอบสัมภำษณ์ ในวันที่สมัคร
ช่าระค่าเทอมเต็มจำนวน ในวันที่สมัคร


หลักสูตรที่ 1

เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
...

หลักสูตรที่ 2

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
...

หลักสูตรที่ 3

การเป็นผู้ประกอบการ
...

หลักสูตรที่ 4

การจัดการโลจิสติกส์
...

หลักสูตรที่ 5

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
...

หลักสูตรที่ 6

การบัญชี
...

หลักสูตรที่ 7

รัฐประศาสนศาสตร์
...

ข้อมูล กยศ.และทุนต่างๆ

สำหรับนักศึกษา
...

สวัสดิการและบริการต่างๆ

สำหรับนักศึกษา
...

ข้อมูลการสมัครเรียน

งานทะเบียน(แม่สอด)
...

แผนที่ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
...