สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 • ชื่อย่อ : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Technology)
 • ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Technology)

3. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • 2. ผู้พัฒนานวัตกรรมด้าน IOT ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและพัฒนาซอฟต์แวร์
 • 5. นักออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
 • 6. นักพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย 2 มิติ 3 มิติ
 • 7. เจ้าของธุรกิจ

5. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

  อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • 1. อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช โทร 0999850065
 • 2. อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา โทร 0953377799
 • 3. ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฐ์ โทร 0806851609
 • 4. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์ โทร 0872112619

6. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

 • รับจำนวนจำกัด 25 คนเท่านั้น ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ เพียงแค่มีวุฒิ ปวช มัธยมปลายหรือเทียบเท่า ค้นหาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
 • Page Facebook : www.facebook.com/comtms
 • Web Site : www.comtms.com
 • line official account : @389ncnsd