สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1.  ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย  :     บัญชีบัณฑิต
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accounting

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย
 • ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
 • ชื่อย่อ : บช.บ
ภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting
 • ชื่อย่อ : B.Acc.

3. จำนวนหน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

4. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • 1. นักบัญชี
 • 2. ที่ปรึกษาทางบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
 • 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • 4. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
 • 5. ผู้ตรวจสอบภายใน
 • 6. รับราชการในสายงานด้านบัญชี
 • 7. ธุรกิจส่วนตัว

5. ข้อมูลติดต่อหลักสูตร

6. ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลักสูตร

  เปิดรับสมัคร 2 แผนการเรียน
 • - แผนการเรียนปกติ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • - แผนการเรียนเทียบโอน (เรียน 2 ปีเท่านั้น ) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยมีการพัฒนาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559