การเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

(Credit Bank) 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด / ข้อมูลตารางการออกแนะแนวโรงเรียนต่างๆ

โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รวมจำนวน 24 รายวิชา

ดูคำอธิบายรายวิชาและรายละเอียด ทั้ง 24 วิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (จำนวน 3 วิชา)
1 3603401 การสร้างเนื้อหาและผลิตสื่อออนไลน์
(60 ชม.)
เสาร์ 08.00-12.00น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 3603202 การออกแบบอินโฟกราฟิก
(60 ชม.)
เสาร์ 13.00-17.00น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 3602101 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด
(60 ชม.)
อาทิตย์ 08.00-12.00น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ (จำนวน 4 รายวิชา)
1 3612101 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
(45 ชม.)
เสาร์ 09.00-16.00 น.
(วันละ 6 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 3612102 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(45 ชม.)
เสาร์ 09.00-16.00 น.
(วันละ 6 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 3591101 หลักเศรษฐศาสตร์
(45 ชม.)
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
(วันละ 6 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
4 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
(45 ชม.)
อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
(วันละ 6 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (จำนวน 5 รายวิชา)
1 3561101 องค์การและการจัดการ
(45 ชม.)
เสาร์ 09.00-12.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 3541101 หลักการตลาด
(45 ชม.)
เสาร์ 09.00-12.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 3623505 การพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
(45 ชม.)
พุธ 13.00 – 16.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
4 3621501 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(45 ชม.)
เสาร์ 13.00 – 16.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
5 3622507 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
(45 ชม.)
เสาร์ 13.00 – 16.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)

รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาการบัญชี (จำนวน 3 รายวิชา)
1 3534112 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ
(45 ชม.)
เสาร์ 12.30 -17.30 น.
(วันละ 5 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 3522601 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี
(45 ชม.)
อาทิตย์ 08.30 -13.00 น.
(วันละ 5 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 3524205 การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(60 ชม.)
วันเสาร์ 08.00 -12.00 น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (จำนวน 4 รายวิชา)
1 5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(60 ชม.)
เสาร์ 08.00-17.00 น.
(วันละ 8 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 5772201 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
(60 ชม.)
อาทิตย์ 08.00-17.00 น
(วันละ 8 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 5773206 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(60 ชม.)
อังคาร และ ศุกร์ 13.00 - 17.00 น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
4 5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์
(45 ชม.)
จันทร์-ศุกร์ 08.30- 11.30 น
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายวิชา)
1 5723205 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
(60 ชม.)
พุธ-พฤหัส-ศุกร์ 13.00-17.00 น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 5721107 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
(60 ชม.)
จันทร์-อังคาร-ศุกร์ 08.00-12.00 น.
(วันละ 4 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online/Onsite

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (จำนวน 3 รายวิชา)
1 255102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
(45 ชม.)
อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 2551404 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารท้องถิ่น
(45 ชม.)
เสาร์ 09.00– 12.00 น
(วันละ 3 ชั่วโมง) รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 2553643 การบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(45 ชม.)
พฤหัสบดี13.00-16.00 น.
(วันละ 3 ชั่วโมง)
รูปแบบ Online

หมดเวลาลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ