การเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

(Credit Bank) 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด / ข้อมูลตารางการออกแนะแนวโรงเรียนต่างๆ

โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รวมจำนวน 24 รายวิชา

ดูคำอธิบายรายวิชาและรายละเอียด ทั้ง 24 วิชา

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (จำนวน 2 วิชา)
1 การออกแบบอินโฟกราฟิก 3(2-2-5)
จำนวน 60 ชั่วโมง
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 เทคโนโลยีดิจิทัลทางการตลาด 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ (จำนวน 2 รายวิชา)
1 พื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (จำนวน 3 รายวิชา)
1 การพัฒนาภาวะผู้นําสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาการบัญชี (จำนวน 5 รายวิชา)
1 การวางแผนและวิเคราะห์ต้นทุนทางธุรกิจ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 การจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
4 การวางแผนภาษี 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
5 กฎหมายธุรกิจ พาณิชย์และการบัญชี 3(3-0-6)
(45ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (จำนวน 3 รายวิชา)
1 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 เทคโนโลยีดิจิทัลในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายวิชา)
1 ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

GEของ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ,การเป็นผู้ประกอบการ,เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ,การบัญชีเฉพาะวิชาที่4เท่านั้น (จำนวน 4 รายวิชา)
1 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 หลักการตลาด 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
4 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

GE ของทุกสาขาวิชา (จำนวน 3 รายวิชา)
1 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6)
(45 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
2 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ
3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5)
(60 ชม.)
วัน x เวลา x
(วันละ x ชั่วโมง)
รูปแบบ x

ยังไม่ให้ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ