แผนที่ในมหาวิทยาลัยฯ

แผนที่ภายใน

และอาคารต่างๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด


สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

 • หมายเลข 1 อาคารสิรินธร (อาคารเรียน 4)
 • หมายเลข 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเรียน 5)
 • หมายเลข 3 อาคารกีฬาในร่ม ของมหาวิทยาลัย
 • หมายเลข 4 อาคารปฏิบัติการทางโลจีสติกส์ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • หมายเลข 5 หอประชุมศรีสักทอง และ ศูนย์ทดสอบ
 • หมายเลข 6 ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา ของมหาวิทยาลัย
 • หมายเลข 7 ศูนย์ศึกษาและพัฒนา อัญมณี
 • หมายเลข 8 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
 • หมายเลข 9 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง
 • หมายเลข 10 อาคารเรียน 1 โลจิสติกส์
 • หมายเลข 11 อาคารเรียน 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • หมายเลข 12 ป้อมยามรักษาการณ์ ทางเข้า-ออก ประตู 1
 • หมายเลข 13 ป้อมยามรักษาการณ์ ทางเข้า-ออก ประตู 2
 • หมายเลข 14 ป้อมยามรักษาการณ์ ทางเข้า-ออก ประตู 3
 • หมายเลข 15 ศูนย์จำหน่ายอาหารของมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 16 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยกลางแจ้ง
 • หมายเลข 17 หอพักภายในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
 • หมายเลข 18 อาคารประปาของมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 19 บ้านพักอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 20 บ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 21 บ้านพักผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 22 ฝ่ายอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 23 โรงผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยฯ
 • หมายเลข 24 ฝ่ายยานพาหนะมหาวิทยาลัยฯ