ทำเนียบนักวิจัยดีเด่น

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

 

ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

ประจำปี 2562