การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้จากงานวิจัย

แผ่นพับงานวิจัย

เทคนิคการเขียนบทความ

เทคนิคการเขียนบทความ

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

 

เงินวิจัย 2561

เงินวิจัย 2561

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้จากงานวิจัย

องค์ความรู้จากงานวิจัย

 

แผ่นพับแนะนำหน่วยวิจัย

แผ่นพับแนะนำหน่วยวิจัย

แผ่นพับวิจัย

แผ่นพับวิจัย

รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

รายงานผลการวิจัย

การพยากรณ์ผู้โดยสาร สนามบินแม่สอด

รายงานผลการวิจัย

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สำหรับธุรกิจขนาดย่อม

รายงานผลการวิจัย

การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

รายงานผลการวิจัย

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการวิจัย

แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้

รายงานผลการวิจัย

 

แผนภาพกระบวนการคิดงานวิจัยกับการบริการวิชาการ

รายงานผลการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ขนมวง

รายงานผลการวิจัย

บทวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยใช้ PESTEL Model

รายงานผลการวิจัย


 

เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!