การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

องค์ความรู้จากงานวิจัย

แผ่นพับงานวิจัย

เทคนิคการเขียนบทความ

เทคนิคการเขียนบทความ

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

 

เงินวิจัย 2561

เงินวิจัย 2561

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้จากงานวิจัย

องค์ความรู้จากงานวิจัย

 

แผ่นพับแนะนำหน่วยวิจัย

แผ่นพับแนะนำหน่วยวิจัย

แผ่นพับวิจัย

แผ่นพับวิจัย

รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

รายงานผลการวิจัย


 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววันนี้!!

%d bloggers like this: