การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์


 

แผ่นพับงานวิจัย
เทคนิคการเขียนบทความ
องค์ความรู้ด้านการวิจัยจากการลงพื้นที่
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ

 

เงินวิจัย 2561
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้จากงานวิจัย

 

แผ่นพับแนะนำหน่วยวิจัย
แผ่นพับวิจัย
รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย

 

รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย

 

รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัย