ระบบสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์

ปฏิทินการสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1/2566

ประจำเดือนกันยายน 2566 (ปีการศึกษา 2566)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
4 29 – 31 สิงหาคม 2566 4 กันยายน 2566 6 กันยายน 2566 11 กันยายน 2566
5 12-14 กันยายน 2566 18 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566 25 กันยายน 2566

หมายเหตุ:

 • การเปิดสอบแต่ละครั้ง เปิดรับจำนวน 60 คน เท่านั้น
 • การสมัครสอบ
  • สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ตามกำหนดเวลาที่ระบุในตารางข้างต้น
  • ในแต่ละรอบของการจัดสอบ นักศึกษาสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ชุดเท่านั้น ไม่สามารถสมัครสอบชุดที่ 1 และชุดที่ 2 พร้อมกันได้ในแต่ละรอบ
  • การสมัครสอบครั้งแรกของแต่ละชุดไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นการสอบแก้ตัวจะเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ “กรณีที่ต้องชำระเงิน”)
  • กรณีที่นักศึกษาสมัครสอบและมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ แต่ไม่มาสอบตามกำหนดจะถือว่าผลการสอบเป็น “ไม่ผ่าน” นักศึกษาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครั้งต่อไป
 • กรณีที่ต้องชำระเงิน
  • เฉพาะนักศึกษาที่เคยสอบในชุดนั้นๆ หากต้องการสอบแก้ตัว จะต้องชำระเงิน 50 บาทต่อครั้ง
  • ชำระเงินภายในเวลาที่ระบุในระบบการสมัครเท่านั้น หากนักศึกษาชำระเงินไม่ทันตามกำหนด จะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ นักศึกษาจะต้องทำการสมัครใหม่และทำการชำระเงินตามกำหนดอีกครั้ง (หากพ้นกำหนดการสมัคร นักศึกษาจะต้องรอสมัครสอบในการเปิดสอบครั้งถัดไป)
  • นักศึกษาสามารถชำระเงินผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
   • ชำระผ่านระบบออนไลน์ (ชำระได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
   • ชำระที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (รับเฉพาะวันทำการ ไม่รับชำระในวันหยุดราชการ)
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  • นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ข้างลิฟต์) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   โทร. 088-402-6566

ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ปีการศึกษา 2566)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
3 25 – 27 กรกฎาคม 2566 31 กรกฎาคม 2566 9 สิงหาคม 2566 15 สิงหาคม 2566
งดการจัดสอบเนื่องจากสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ปีการศึกษา 2566)

ครั้งที่ เปิดรับสมัคร ประกาศรายชื่อ จัดสอบ ประกาศผลสอบ หมายเหตุ
1 27 – 29 มิถุนายน 2566 3 กรกฎาคม 2566 5 กรกฎาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566
2 11-13 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566 19 กรกฎาคม 2566 24 กรกฎาคม 2566