เครือข่ายความร่วมมือ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้

 

แหล่งเรียนรู้ หน่วยงานความร่วมมือ
 
QR CODE

 

ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนชายแดนจังหวัดตาก
(The Border Community ICT Learning Center of Tak)

 
DE

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(Ministry of Digital Economy and Society)

 
QR CODE

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก
(Tak Office for Skill Development)

 
QR CODE

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
(The Sufficiency Economy and New Theory Agriculture Learning Center)

 
QR CODE

 

สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(Institute of Sufficiency Economy – Rajabhat Rajanagarindra University)