งานการเงินและบัญชี

FAQ

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักศึกษา 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF

 

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-ebook
-PDF
-PDF

 

 การจัดการความรู้ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF

 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Word
-Word
-PDF
-Word
-Word
-Word
-Word
-Word
-PDF

 

 เอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Word
-PDF
-Word
-Word
-PDF
-PDF
-PDF

 

 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-ebook
-ebook
-ebook
-PDF
-PDF
-PDF

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-Image
-Image