พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
  2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
  3. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
  2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

ค่านิยมหลัก


K


The King’s Philosophy

น้อมนำศาสตร์พระราชา


P


Public service and Productivity

ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี


R


Responsibility

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (สังคม)


U


Unity

มีความรัก สามัคคีในองค์กร


M


Modern Knowledge

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่


S


Sustainability

มีความยั่งยืน

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์

เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)

  1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถิ่นโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น
  2. บัณฑิตมีคุณภาพที่สร้างสรรค์สังคม
  3. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน