พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์

พันธกิจ (Mission)

 1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 3. บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
 4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่น
 5. ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 6. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรและการวิจัย
 2. การพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
 3. การสร้างภาพลักษณ์
 4. การพัฒนาการจัดการศึกษาที่ก้าวไกลสู่อาเซียน

ค่านิยมหลัก


K


Knowledge

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่


P


Public Service and Productivity

ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี


R


Responsibility

ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่


U


Unity

มีความรัก สามัคคีในองค์กร

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

เอกลักษณ์

เป็นแหล่งเรียนรู้เมียนมาร์ พัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)

 1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
 2. มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม
 3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 4. ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 5. นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถิ่น มีการธำรงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
 6. มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม
 7. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!