งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

 

 

Software Download

 

 

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกำภู สุจริตจันทร์

นายกำภู สุจริตจันทร์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 เป้าหมาย วัตถุประสงค์

 

 เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

 วัตถุประสงค์

– เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 
– สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
 
– สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร
 
– สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อย่างมีธรรมมาภิบาล
 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 แล้ววันนี้!!