งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

 

 

Software Download

 

 

โครงสร้างบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 

 เป้าหมาย วัตถุประสงค์

 

 เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

 วัตถุประสงค์

– เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 
– สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
 
– สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร
 
– สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อย่างมีธรรมมาภิบาล
 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF