งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 โครงสร้างบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

อาจารย์เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์

อาจารย์กฤติเดช จินดาภัทร์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา

อาจารย์นิพิฐพนธ์ ฤาชา
หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์

นายสุรศักดิ์ วังวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายทัศไนย์ ศิริมา

นายทัศไนย์ ศิริมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกำภู สุจริตจันทร์

นายกำภู สุจริตจันทร์
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก

 

 เป้าหมาย วัตถุประสงค์

 

 เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 

 วัตถุประสงค์

– เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 
– สามารถนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนำมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
 
– สามารถนำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร
 
– สามารถให้บริการจัดหาและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อย่างมีธรรมมาภิบาล
 

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

แบบฟอร์มส่งข่าวเพื่อขอ QR Code V.1

แบบฟอร์มส่งข่าวเพื่อขอ QR Code

คู่มือการส่งข่าวเพื่อขอ QR Code V.1

คู่มือการส่งข่าวเพื่อขอและรับ QR Code

คู่มือการส่งข่าวเพื่อขอ QR Code V.2

คู่มือการส่งข่าวเพื่อขอและรับ QR Code


เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!