สมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์

สมัครเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1/2564 (ภาคปกติและกศ.บป.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

โปรแกรมวิชาและหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 687 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 465 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 388 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 63 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 477 รายการ

ค่านิยมหลัก

K

Knowledge

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

P

Public Service and Productivity

ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

R

Responsibility

ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่

U

Unity

มีความรัก สามัคคีในองค์กร

องค์ความรู้ บทความและดาวน์โหลด