เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 แล้ววันนี้!!

โปรแกรมวิชาและหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 569 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 389 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 315 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 60 รายการ
ขณะนี้แสดงข่าวเพียง 5 รายการ จากทั้งหมด 374 รายการ

ค่านิยมหลัก

K

Knowledge

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

P

Public Service and Productivity

ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

R

Responsibility

ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่

U

Unity

มีความรัก สามัคคีในองค์กร

องค์ความรู้ บทความและดาวน์โหลด