โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • ชื่อย่อ: รป.บ.

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง/ใหม่ พ.ศ. 2559
  • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพใน องค์การของรัฐ องค์การวิสากิจ องค์การมหาชน องค์การธุรกิจเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ

 • ข้าราชการตำรวจ
 • ข้าราชการทหาร
 • ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นายอำเภอ
 • ปลัดอำเภอ
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายบุคคล
 • กิจการส่วนตัว

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารชอบหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม- เมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ประกาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 69
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 24
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 7
2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
2.3.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.3.2 สหกิจศึกษา
2.3.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา 1
2.3.2.2 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นางสาววนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: 2545
นศ.บ. (การจัดการสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยรังสิต: 2540
2 นายอดิเรก ฟั่นเขียว อาจารย์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา)-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: 2556
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2547
ป.บัณฑิต (การประเมินโครงการ)-สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร: 2545
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2544
3 นางสาวช่อพฤกษ์ ผิวกู่ อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)-มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: 2550
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2547
4 นายคมสันต์ นาควังไทร อาจารย์ ร.ม. (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2552
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2549
5 นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข อาจารย์ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)-มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2553
น.บ. (นิติศาสตร์)-มหาวิทยาลัยศรีปทุม: 2547