กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

แจ้งรายละเอียดผู้กู้ กยศ. สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ก่อน และลงทะเบียนขอกู้ กยศ. ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสารแบบคําขอกู้ยืมเงิน จากนั้นเขียนด้วยลายมือของผู้กู้ให้เรียบร้อย พร้อมเตรียม เอกสารหลักฐานต่างๆ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารให้ชัดเจน เพื่อส่งตรวจเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15–19 มิถุนายน 2563 สามารถส่งเอกสารได้ทาง E-mail : weera_w@kpru.ac.th หรือส่งด้วยตนเองได้ที่ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ตัวอย่างการเขียนเอกสารต่างๆ ดูได้ที่ https://std.kpru.ac.th/th/doc2-download.php โดยให้นักศึกษาตรวจสอบว่าตรงกับข้อใด เช่น กรณี บิดามารดาอยู่ด้วยกัน, กรณี อาศัยอยู่กับญาติ, บิดาหรือ มารดาเสียชีวิต, กรณี บิดามารดาหย่าร้างกัน เป็นต้น ให้กรอกข้อมูลผู้กู้ตามกรณีตัวอย่าง พร้อมแนบหลักฐาน

1. ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา (จากมัธยม ต่อ ปี 1)
หมายถึง นักเรียนที่เคยกู้ กยศ. จากมัธยมหรือสถานศึกษาอื่น แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราช ภัฏกําแพงเพชร
– ลงทะเบียนขอกู้ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id_act=6&day_act=2020-05-25
2. ผู้กู้รายใหม่ที่ไม่เคยรู้เลย (จากมัธยม ต่อ ปี 1)
หมายถึง นักเรียนที่ไม่เคยรู้เลย แล้วจะมาเรียนต่อปี 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
– ลงทะเบียนขอกู้ https://std.kpru.ac.th/queue/activity.php?id act=5&day_act=2020-05-25

หากนักศึกษาคนใดที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ กยศ. ต้องเข้าไปขอรหัสผ่านก่อนที่จะลงทะเบียนยื่นกู้ โดยสามารถขอรหัสได้ที่ https://eservices.studentloan.or.th/SLESTUDENT/html/index.html

 

 

ระบบ e-Studentloan

1. ลงทะเบียน เข้าไปเว็บไซต์ของกองทุนฯ www. Studentloan.or.th เพื่อ ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน โดยใช้เลขบัตรประจําตัวประชาชนเป็น username และกําหนด รหัสผ่าน ในการเข้าระบบ e-Studentloan
2. ยื่นแบบคําขอกู้ กรอกแบบฟอร์มแบบคําขอกู้ยืมในระบบ e-Studentloan พร้อม พิมพ์แบบคําขอกู้ออกจากระบบ 1 ฉบับแนบเอกสารประกอบ (ตามระเบียบการกู้ยืม)
3. มหาวิทยาลัย โดยคณะทั้ง 5 คณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนกู้ยืมฯ หลังจากนั้นจะประกาศผลการคัดเลือกที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และติดบอร์ด เพื่อ ประชาสัมพันธ์ต่อไป
4. เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้กู้ยืมเงิน กองทุนฯ
5. ทําสัญญา นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าบันทึกสัญญาในระบบ e-Studentloan และ พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด พร้อมนําสําเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ของผู้กู้ สําเนาบัตรประชาชน ผู้กู้และผู้ค้ําประกัน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน และนําผู้ค้ำประกันทําสัญญากู้ยืม ตามเงื่อนไขที่กองทุนกําหนด (ทําสัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา)
6. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืม ถ้าสัญญาถูกต้องและเอกสารประกอบครบถ้วน แล้ว ให้ยืนยันผลการตรวจสอบผ่านทางระบบ e-Studentloan
7. ผู้กู้ยืมบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่ สถานศึกษาเรียกเก็บจริงผ่านระบบ
8. สถานศึกษาทําเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง และค่าครองชีพ โดยให้นักศึกษาและสถานศึกษาลงนามรับรองเอกสารแบบลงทะเบียนฯ ก่อนนําส่งสัญญาและใบ ลงทะเบียนให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
9. รับเงินกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะได้รับเงินในแต่ละเดือนเมื่อธนาคารตรวจเอกสารสัญญาเงินกู้ เรียบร้อยแล้ว ผู้กู้เงินจึงจะได้รับเงิน ดังนี้
9.1 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของ สถานศึกษา
9.2 ค่าครองชีพ จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม
10. เตรียมชุดเอกสารเรียงตามลําดับที่กําหนด เพื่อส่งให้งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษา ดังนี้
10.1 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ยืม (กยศ.102) 1 ฉบับ
10.2 สําเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้ของครอบครัว 1 ฉบับ
10.3 สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.4 สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน บิดาผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.5 สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน มารดาผู้ขอกู้ 1 ฉบับ
10.6 สําเนาทะเบียนบ้าน และ สําเนาบัตรประชาชน ผู้ปกครองผู้ขอกู้ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
(เฉพาะกรณีที่ผู้ขอกู้ไม่ได้อยู่ในการปกครองของบิดา-มารดา)
10.7 สําเนาสัญญาการกู้ยืมจากสถานศึกษาเดิม (เฉพาะผู้กู้รายเก่า)
10.8 สําเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบ รบ.) จากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ
10.9 เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้แก่
1) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
2) ใบหย่า กรณี บิดา-มารดา หย่าร้างกัน
3) ใบมรณะบัตร กรณีบิดา หรือ มารดา ถึงแก่กรรม ใน
10.10 แบบค้าขอกู้” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ที่ผู้ขอกู้ดําเนินการไว้พิมพ์จาก ระบบ e-Studentloan 1 ฉบับ
11. เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
12. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปีการศึกษา (สําหรับนักศึกษา สถานศึกษาเดิม) คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.80 ตลอดปีการศึกษา (สําหรับนักศึกษาย้าย สถานศึกษา)
13. ผู้กู้ยืมต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษา โดยเก็บชั่วโมงนอกมหาวิทยาลัยฯ 6 ซม. และเก็บในมหาวิทยาลัยฯ 12 ชม. (กิจกรรมไม่เป็น กิจกรรมในหลักสูตร)
14. โหลดคู่มือการทํากิจกรรมทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อดําเนินการได้ครบ ตามกําหนดแล้ว ให้นําคู่มือฯส่งมาพร้อมกับสัญญากู้เงิน ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารสิรินธร

หมายเหตุ : หากคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมตรวจสอบพบภายหลังว่านักศึกษาขาด คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ หรือให้ ข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือ ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะระงับการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษาทันที
หลักเกณฑ์การชําระหนี้เงินกู้
เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบ กําหนดชําระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชําระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนฯ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน สัญญา หรือ ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี โดยผู้กู้ยืม จะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และจะต้องชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี
 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF