งานนิติการ

 

 

 

 เอกสาร งานนิติการ

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 
 เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 

 เอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-Word
-Word
-PDF

 

 หมวดที่ 1 พระราชบัญญัติ

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-Word

 

 หมวดที่ 2 การดำเนินการ

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF

 

 หมวดที่ 3 การบริหารงานบุคคล

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF

 

 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 

 การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี พ.ศ. 2562

รายการ ประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
-PDF
-PDF
-PDF
-PDF

 

 เอกสารเผยแพร่ 
 

คู่มือการป้องกันการรับสินบน

คู่มือการป้องกันการรับสินบน

 

ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา

ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา