โปรแกรมวิชาการบัญชี

สื่อเกี่ยวกับโปรแกรมวิชาการบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: บัญชีบัณฑิต
  • ชื่อย่อ: บช.บ.

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
  • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559
  • คณะกรรมการประจำคณะได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
  • สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
  • สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 • นักบัญชีในสถานประกอบการของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ผู้ทำบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ที่ปรึกษาด้านภาษีอากรธุรกิจ
 • สอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานจัดส่ง ฝ่ายขนส่ง
 • ผู้จัดการ/หัวหน้า/พนักงานฝ่ายโลจิสติกส์
 • สอบและขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • พนักงานธนาคาร

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • จัดการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยที่ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  • เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ 36
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก 27
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 7
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.4.2 สหกิจศึกษา
2.4.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา 1
2.4.2.2 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 อาจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • บช.ม.-มหาวิทยาลัยศรีปทุม: 2554
 • บธ.บ. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: 2550
2 อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

นางสาวทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

 • อาจารย์
 • บธ.ม. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยภาคกลาง: 2552
 • บธ.บ. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: 2550
3 นางพรรษพร เครือวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • บธ.ม. (การบัญชีการเงิน)-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: 2551
 • บช.บ.-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 2547
4 อาจารย์ขนิษฐา ชมชาติ

นางกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์

 • อาจารย์
 • บธ.ม. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยภาคกลาง: 2555
 • บธ.บ. (การบัญชี)-มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์: 2549
5 นางสาววรางค์ รามบุตร อาจารย์
 • บธ.ม.-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2548
 • บช.บ.-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2545