โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
  • ชื่อย่อ: บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ.2555
  • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 โดยให้มีผลย้อนหลังใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
  • สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
  • สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการขนส่ง
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางบก
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน/โลจิสติกส์
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นำเข้า/ส่งออก
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่การค้าระหว่างประเทศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าทางทะเล
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่สายการบิน
 • นักวิเคราะห์งานโลจิสติกส์
 • นักวิเคราะห์ซัพพลายเชน
 • นักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าส่งออก เป็นต้น

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลพินิจของอธิการบดี
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  • เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 27
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 39
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 27
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.4.2 สหกิจศึกษา
2.4.2.1 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1
2.4.2.2 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นางสาวพัชรมณฑ์ อ่อนเชด อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2553
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยภาคกลาง: 2548
2 นางน้ำฝน สะละโกสา อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2553
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก: 2549
3 นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี อาจารย์ บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: 2555
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: 2549
4 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2552
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2550
5 นายภัคพล รื่นกลิ่น อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร: 2554
บธ.บ. (การตลาด)- มหาวิทยาลัยรามคำแหง: 2551