เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ

เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ

กลุ่มข่าว :องค์ความรู้

องค์ความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและยกระดับกระบวนการวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด คน-ของ-ตลาด” ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ เมื่อ วันที่ 19-20 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprises

เขียนและเผยแพร่โดย

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์