อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

 

อาจารย์สันติ คู่กระสังข์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายสันติ คู่กระสังข์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr –  

ตำแหน่งทางวิชาการ: 

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: ความเชี่ยวชาญด้านการสอน  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –