ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยเทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครแม่สอดให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา สร้างโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครแม่สอด จึงได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาศของเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ความดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับการชี้แจงจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประกาศของเทศบาลแม่สอดข้างต้นเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม 2566 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามที่แหล่งทุนกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จึงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกให้รับทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.จำนวนทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 16,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนละ 8,000 บาท

3.เงื่อนไขการให้ทุน

3.1 ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เท่านั้น
3.2 ทุนการศึกษานี้ สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 เป็นเงิน 8,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 เป็นเงิน 8,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท ซึ่งใช้สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีใบเสร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นหลักฐานแสดงการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น
3.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนักศึกษาในการรับทุนจากเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 16,000 บาท เพื่อกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาศของเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการดำเนินการดังนี้

 • เงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 ซึ่งนักศึกษาได้ชำระด้วยตนเองไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จะมอบเป็นเงินสดจำนวน 8,000 บาท ให้กับนักศึกษาในทันทีที่เทศบาลนครแม่สอดดำเนินการให้ทุนและนักศึกษานำใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2566 ยื่นต่อคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย
 • เงินทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2566 ให้นักศึกษาติดต่อขอรับเงินทุนจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566โดยนักศึกษาจะต้องเพิ่มเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เกินจากจำนวนเงินทุนการศึกษา (เกินจาก 8,000 บาท) และยื่นใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อคณะกรรมการฯ เมื่อดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิขอรับทุน
นักศึกษาที่มีสิทธิขอรับทุน เป็นไปตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนและด้อยโอกาศของเทศบาลนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ 2566 และคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมที่คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมีคุณสมบัติดังนี้

4.1 ด้านคุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครแม่สอด ระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยยึดถือตามทะเบียนบ้านเป็นหลัก
 • เป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส โดยใช้เกณฑ์การมีรายได้รวมของสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยต่อสมาชิกในครัวเรือนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี (คำนวณจาการนำรายได้ต่อปีของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนรวมกัน แล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน) โดยมีเอกสารการรับรองรายได้จากประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด) หรือผู้ปกครองมีสถานะเป็นผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.2 ด้านสถานภาพการเป็นนักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีสถานะภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ภาคปกติ ชั้นปี 1-4
 • ไม่มีสถานภาพเป็นผู้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2566
 • ไม่เคยได้รับทุนใดๆ ในปีการศึกษา 2566 (นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน)
 • ไม่เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการพักการศึกษา
 • ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
 • ไม่เป็นนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาตกค้าง
 • ไม่มีแนวโน้มที่จะลาออก พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษาในปีการศึกษา 2566

4.3 ด้านผลการเรียน ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  • มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 1.8
 • สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
  • ไม่มีผลการเรียนเป็น E ในทุกวิชา ยกเว้นกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (GE)
  • ไม่อยู่ระหว่างการได้ผลการเรียน I

4.4 ด้านความประพฤติ ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังต่อไปนี้

 • ไม่มีประวัติการทะเลาะวิวาท ประวัติอาชญากรรม ประวัติความเสื่อมเสียเรื่องชู้สาว ประวัติความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งการเสพและการค้า
 • ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสถานศึกษา
 • ไม่มีประวัติการทุจริตการสอบ

4.5 ด้านคุณสมบัติประกอบอื่นๆ ผู้สมัครขอรับทุนควรมีคุณสมบัติเพื่อประกอบการพิจารณาการคัดเลือกสำหรับคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ควรมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง บางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้

 • ควรเป็นผู้ช่วยเหลืองานของโปรแกรมวิชา และมหาวิทยาลัย อย่างสม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์ โดยแสดงในแฟ้มประวัติผู้ขอรับทุน (กรณีที่เป็นนักศึกษาปีที่ 1 ใช้ผลงานจากสถานศึกษาเดิม)
 • เป็นผู้ช่วยเหลืองานของชุมชนอย่างสม่ำเสมอเป็นที่ประจักษ์ โดยแสดงในแฟ้มประวัติผู้ขอรับทุน
 • เป็นตัวแทนของโปรแกรมวิชาหรือมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ อาชีพ กีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม
 • เป็นผู้แต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
 • เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะมีพัฒนาการที่ดีในมิติต่างๆ ระหว่างการศึกษา เช่น ประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ดี มีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคี
 • เป็นผู้ที่เคารพในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทยและวัฒนธรมประเพณีอันดีงามของไทย
 • เป็นผู้ประหยัดมัธยัสถ์ ไม่ฟุ่มเฟือย

5.เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องจัดส่งให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ก่อนสิ้นสุดวันรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำหรือแว่นตาแฟชั่น ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่หมดเขตรับสมัคร จำนวน 1 ใบ
 2. ใบสมัครของรับทุนของเทศบาลนครแม่สอด ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
 3. แฟ้มประวัติและการสะสมผลงานผู้ขอรับทุนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน 1 ชุด
 4. เอกสารหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ นักศึกษาจะต้องจัดส่งรายการต่อไปนี้ให้ครบทั้งหมดประกอบด้วย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครขอรับทุน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครขอรับทุน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. เอกสารเกี่ยวกับการรับรองรายได้ ประกอบด้วยเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้
  • ใบรับรองรายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยมีการลงรับรองจากประธานชุมชน จำนวน 1 ฉบับ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
 6. เอกสารเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะต้องจัดส่งรายการต่อไปนี้ให้ครบทั้งหมดประกอบด้วย
  • สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1
  • ใบรับรองความประพฤติที่ลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และประธานโปรแกรมวิชา จำนวน 1 ฉบับ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

6.กำหนดการยื่นเอกสารหลักฐานและสถานที่ยื่นเอกสารหลักฐาน

 • นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
 • จัดส่งได้ที่นายวีระ วนาเจริญเขต ห้องงานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 โซน B อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โทรศัพท์ 085-606-7049

7.กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนที่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดยื่นเอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ในข้อ 5 และ 6 เท่านั้น

8.กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน

สัมภาษณ์ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนฝั่งสนามบาสเก็ตบอล ชั้น 2 อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

9.วิธีการพิจารณาและการคัดเลือก

9.1 คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน
9.2 พิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
9.3 พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและแฟ้มประวัติ/สะสมงานของผู้สมัคร และพิจารณาจากการสัมภาษณ์
9.4 พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับทุนหากได้รับพิจารณาให้เป็นผู้รับทุน เช่น การนำเสนอประวัติส่วนตัวและเหตุผลประกอบโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการเทศบาลนครแม่สอด ความสามารถในการเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา การยินยอมให้คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมบ้าน
9.5 กรณีมีเหตุความจำเป็นที่คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนฯ จะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในการพิจารณาและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนฯ และถือเป็นสิ้นสุด

10.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • อาจารย์ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ โทร 081-442-5487
 • นายวีระ วนาเจริญเขต
  หัวหน้างานทุนการศึกษา โทร. 085-606-7049

11.ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ผู้เขียนข่าว