ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎-

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการสอนคอมพิวเตอร์

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –