มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้  นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมทีมงานคณะผู้วิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ นาควังไทร และ อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารต้นทุนเกษตรกร การใช้และการอ่านเครื่องมือวัดค่า pm 2.5  และธรรมนูญชุมชนเกษตรปลอดการเผา ให้กับกลุ่มเกษตรกร ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 20 คน  เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสร้างแนวทางการเกษตรปลอดการเผาระดับชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในการบริหารการเงินสำหรับการลงทุน และเป็นสังคมปลอดการเผา และชุมชนน่าอยู่ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ จิ๋วจู

ผู้เขียนข่าว