Tag Name: บริการวิชาการ

 • [29 พ.ย. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ชุมมชน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564...
 • [19 ก.ค. 2564] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563–2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564...
 • [22 มี.ค. 2564] ข่าว-งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวันที่ 17 มีนาคม 2564...
 • [22 มี.ค. 2564] ข่าว-งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จัดกิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้า กลุ่มผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564...
 • [02 มี.ค. 2564] ข่าว-งานบริการวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาสินค้าผ้าทอปากะญอ ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ปี 2564 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มทอผ้าปากะญอ บ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง...
 • [15 ธ.ค. 2563] ข่าว-งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด นำผลิตภัณฑ์ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563...
 • [25 ก.ย. 2563] ข่าว-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “แม็คโครโชห่วย” ณ ห้องประชุมศรีสักทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในวันที่ 24 กันยายน 2563...
 • [17 ก.ย. 2563] ข่าว-งานบริการวิชาการ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ มาจำหน่ายภายในกิจกรรมตลาดนัดโรบินสันปันสุข ในวันที่ 11-14 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ แม่สอด...
 • [29 ส.ค. 2562] ข่าว-ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ” ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562...
 • [18 ส.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562...
 • [30 ก.ค. 2562] ข่าว-ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Kpru For Community ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2562...
 • [15 ก.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ ติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562...
 • [08 ก.ค. 2562] ข่าว-สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ...
 • [18 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน กิจกรรมสานฝันสู่เส้นทางข้าราชการ ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด...
 • [06 มี.ค. 2562] ข่าว-งานบริการวิชาการ จัดโครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท กิจกรรมการอบรมสร้างอาชีพ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านร่มเกล้าเจริญสุข อำเภอพบพระ จังหวัดตาก...
 • 1234Page 1 from 4 หน้า

  Recent Posts

  Tags

  TOEIC กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬากศ.บป. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานกิจการนักศึกษา งานกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษา งานห้องสมุด นักศึกษา บริการวิชาการ บุคคลทั่วไป บุคลากร ผลการประกวด/แข่งขัน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต พัฒนาบุคลากร ภาษาอังกฤษ ราชภัฏวิจัย วัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา สักทองเกมส์ หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา ห้องสมุด องค์การบริหารนักศึกษาภาคกศ.บป. องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ อบรม อบรมภาษาอังกฤษ แข่งขันกีฬา โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบัญชี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ โปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์