โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • ชื่อย่อ: บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) พ.ศ. 2549
  • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
  • คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
  • สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555
  • สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในลักษณะของการประกอบอาชีพอิสระ และการเข้า ทำงานในองค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • นักเขียนโปรแกรม
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • ผู้ดูแลระบบ
 • ผู้จัดการฐานข้อมูล
 • ผู้ตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบงานกราฟิก

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (ภาคผนวก ค)
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับนักศึกษา
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 42
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 42
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 7
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.4.2 สหกิจศึกษา
2.4.2.1 การเตรียมสหกิจศึกษา 1
2.4.2.2 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นายชัยรัตน์ ขันแก้ว อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2549
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่: 2545
2 นายวันชัย เพ็งวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศแขนงระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต: 2552
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา: 2544
3 นางสาวศุภมาส ผกากาศ อาจารย์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2555
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2551
4 นายเอกรัฐ ปัญญาเทพ อาจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา)-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่: 2559
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: 2548
ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: 2543
5 นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ อาจารย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2555
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: 2552