งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง และกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง และกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพสูง และกิจกรรมการจัดค่ายพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ วันที่ 10-12 เดือนเมษายน พ.ศ.2566ณ ห้องรตนมณี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำผลงานวิจัยและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด พร้อมทั้งได้รับเทคนิคในการทำผลงานให้สำเร็จและแรงบันดาลใจจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ผู้เขียนข่าว