อาจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

 

ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

ประธานโปรแกรม

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย): ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss Tippawan Siboonnun  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย 

สังกัด: โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญการบัญชี 

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –