โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม: เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
  • ชื่อย่อ: ทล.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • หลักสูตรพ.ศ. 2555 ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 28 มีนาคม 2555
  • เปิดการสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานราชการ
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ประกอบอาชีพอิสระ

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • จัดการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยที่ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เมษายน
  • ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  • เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน 18
2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 36
2.3 กลุ่มวิชาเลือก 36
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 6
2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1
2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
2.4.2 สหกิจศึกษา
2.4.2.1 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2552
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร: 2544
2 นายสามารถ ยืนยงพานิช อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก: 2549
3 นายพิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก: 2549
4 นายอภินันท์ ธรรมธีรศิษฏ์ อาจารย์ วศ.ม. (อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์)-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง: 2550
วท.บ. (ฟิสิกส์ แขนงอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2548
5 นายกฤติเดช จินดาภัทร์ อาจารย์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)-มหาวิทยาลัยนเรศวร: 2554
วท.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: 2550