วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

 • ชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • ภาษาอังกฤษ
   • Bachelor of Business Administration in Business Administration
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ภาษาไทย
   • ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
   • ชื่อย่อ: บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
  • ภาษาอังกฤษ
   • ชื่อเต็ม: Bachelor of Business Administration (Business Administration)
   • ชื่อย่อ: B.B.A. (Business Administration)
 • วิชาเอก
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบของหลักสูตร

 • รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้
  • ภาษาไทย
 • ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 • สถานภาพของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน
  • เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
  • คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
   ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563
  • สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
  • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือทำงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น

 • บุคลากรในองค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ฯลฯ
 • บุคลากรในองค์กรภาคเอกชน เช่น นักการตลาด นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์การลงทุน พนักงานธนาคาร พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนักงานฝ่ายบริหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นักออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักออกแบบกราฟิก ฯลฯ
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง ที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุน นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน ที่ปรึกษาองค์กร ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 • ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
 • ผู้วางแผนงานการพัฒนาตลาดในองค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ
 • ผู้ดำเนินการธุรกิจนำเข้าและส่งออก
 • ผู้รับผิดชอบทางด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • ผู้ประสานงานทางธุรกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆฃ
 • ผู้ดูแลธุรกิจออนไลน์ระหว่างประเทศ
 • ผู้ดำเนินการจัดการแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ
 • อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ

ระบบการจัดการศึกษา

 • การจัดการศึกษาปกติ
  • จัดการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติโดยที่ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกาาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  • อาจจะให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ช่วงเวลาในการจัดการศึกษา
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
  • ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำหนด
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  • เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องการรับนักศึกษา
 • การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
  • เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต โดยจำแนกเป็นหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ ชื่อหมวด/กลุ่มวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
  1.5 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา 1-4 3
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
 
  2.1 กลุ่มวิชาแกน 30
  2.2 กลุ่มวิชาบังคับ 42
  2.3 กลุ่มวิชาเลือก 12
  2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 7
    2.4.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
      2.4.1.1 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2
      2.4.1.2 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5
    2.4.2 สหกิจศึกษา  
      2.4.2.1 สหกิจศึกษา 6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ (สาขาวิชา)-สถาบันที่สำเร็จการศึกษา: ปีที่สำเร็จการศึกษา
1 อาจารย์ธนัชพร หาได้ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-มหาวิทยาลัยขอนแก่น: 2555
2 ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การจัดการ)-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 2558
3 อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์ อาจารย์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)-สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า): 2547

ช่องทางการติดต่อ