อาจารย์อังคณา ตาเสนา

 

อาจารย์อังคณา ตาเสนา

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

<

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวอังคณา ตาเสนา  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss –  

ตำแหน่งทางวิชาการ: –  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –