อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์

 

<

อาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายวิชานนท์ ผ่องจิตต์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr Wichanon Phongjit  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการสอน  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –