อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

 

อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางน้ำฝน สะละโกสา  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mrs ‎Namfon Salagosa  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –