อาจารย์ธนัชพร หาได้

อาจารย์ธนัชพร หาได้

ประธานโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายธนัชพร หาได้

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr –

ตำแหน่งทางวิชาการ:

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: ความเชี่ยวชาญด้านการสอนการจัดการทั่วไป

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –