อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

 

อาจารย์พรรษพร เครือวงษ์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการบัญชี

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางพรรษพร เครือวงษ์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mrs –  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการบัญชี  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการบัญชี ชั้น – อาคารสิรินธร (ตึก 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –