ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย เพ็งวัน

ประธานโปรแกรม

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายวันชัย เพ็งวัน  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎Wanchai Phengwan  

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ แอนิเมชั่น และอื่นๆ  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –