อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

 

อาจารย์สุธิดา ทับทิมศรี

ประธานโปรแกรม

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี  

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss Sutida  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีโลจิสติกส์  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาการจัดการโลจีสติกส์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –