ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ขันแก้ว

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายชัยรัตน์ ขันแก้ว  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mr ‎Chairat Khankaew  

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชียวชาญด้านสารสนเทศและการจัดการ, การเขียนโปรแกรม, ออกแบบฐานข้อมูล, สนทนาภาษาพม่า  

 

ติดต่อ

ห้องโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –