ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา

 

ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

ชื่อ-สกุล (ไทย): นายธีรศิลป์ กันธา  

ชื่อ-สกุล (Eng):  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด:  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน:  

 

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :-

E-mail :-