อาจารย์มัลลิกา ทองเอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ทองเอม

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวมัลลิกา ทองเอม

ชื่อ-สกุล (Eng):

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: สารสนเทศ, วิทยบริการ

ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –