ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาววนัสนันท์ ศิริรัตนะ

ชื่อ-สกุล (Eng): Miss ‎Vanusanun Siriratana‎

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัด: โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: รัฐประศาสนศาสตร์

ติดต่อ

ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพรเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –