อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

 

อาจารย์ณัฐภาณี บัวดี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสาวณัฐภาณี บัวดี  

ชื่อ-สกุล (Eng):  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน:  

 

ติดต่อ

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน : –

E-mail : –