อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

 


อาจารย์สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อ-สกุล (ไทย): นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์  

ชื่อ-สกุล (Eng): Mrs Sukunya Thamteerasit  

ตำแหน่งทางวิชาการ:  

ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  

สังกัด: โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  

หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด  

ความเชี่ยวชาญในสายงาน: เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ  

 

ติดต่อ

ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

222 หมู่ 7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน :-

E-mail : sukunya.thamteerasit@gmail.com